Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się on określaniem wartości nieruchomości w procesie jej wyceny za pomocą czynności określanych jako szacowanie wartości nieruchomości. 

Rzeczoznawcą majątkowym zostaje się poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych nadanych poprzez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nadanie uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości poprzedzone jest egzaminem składającym się części pisemnej oraz części ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie minimum półrocznej praktyki zawodowej i wykonanie projektów operatów szacunkowych określonych w odrębnych przepisach prawa, ukończenie studiów podyplomowych lub studiów wyższych z programem zgodnym z wyceną nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest również posiadanie wyższego wykształcenia.

Tytuł rzeczoznawca majątkowy jest tytułem prawnie chronionym, a wykonywanie czynności zarezerwowanych w przepisach prawa dla rzeczoznawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szacowania wartości nieruchomości jest niezgodne z prawem.

Congratulations! Close-up of two men in graduation gowns holding diplomas and shaking hands
Close up of a lot of law reports in library, standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Podstawy prawne pracy rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest uregulowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Już na samym początku uchwały, można dowiedzieć się, że ustawa ta, określa zasady wyceny nieruchomości, a więc bezpośrednio pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Najważniejszy jednak element wyżej przytoczonej ustawy, z punktu widzenia rynku nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego to artykuł 7, zgodnie z którym:

Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi , o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.

Jakie usługi wykonuje rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z przepisami prawa, rzeczoznawstwo majątkowego to działalność zawodowa, wykonywana przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Główną usługą świadczoną przez rzeczoznawcę majątkowego jest określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Określanie wartości nieruchomości na mocy przepisów prawa odbywa się w formie operatu szacunkowego, o którym więcej można dowiedzieć się tutaj.

Cele sporządzania operatu szacunkowego znajduje się tutaj.

pen and document
Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina sporządzający operaty szacunkowe w Lublinie i wykonujący wycenę nieruchomości w Lublinie

Pozostałe czynności rzeczoznawcy majątkowego

Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy ma prawo sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, które mogą dotyczyć:

Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku

Rzeczoznawca majątkowy, będąc wykwalifikowanym podmiotem rynku nieruchomości, niejednokrotnie dysponuje wiedzą z jego zakresu, która nie tylko pomoże podjąć odpowiednią decyzję ale może zaważyć na sukcesie lub porażce przedsięwzięcia podjętego na rynku nieruchomości. 

W związku z faktem, że dla zdecydowanej większości osób, operacje odbywające się na rynku nieruchomości są rzadkością i często dotyczą oszczędności życia, warto skonsultować się z uprawnionym profesjonalistą aby podjąć optymalną decyzję.

Efektywności inwestownia w nieruchomości i ich rozwoju

Inwestycje na rynku nieruchomości mogą być obarczone dużą dozą ryzyka i niepewności. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzić opracowanie, które uwzględniać może założenia i parametry inwestycyjne, a także wykonać operat szacunkowy w podejściu dochodowym, które uwzględnione jest od przepływów pieniężnych związanych z nieruchomością oraz odpowiednich stóp.  Ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego w zakresie efektywności inwestycyjnej może pomóc dobrać odpowiednią drogę na rynku nieruchomości.

Skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego aktem prawa miejscowego wiąże się nie tylko ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, a co za tym idzie, ze zmianą kształtowania prawa własności ale również ze znacznymi zmianami w gestii finansów, od opłat planistycznych, przez wpływy z tytułu podatków od nieruchomości.

Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali

Na mocy przepisów prawa, rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do dokonania oznaczenia przedmiotu odrębnej własności w drodze odrębnych przepisów.

Bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości

Definicję wartości bankowo – hipotecznej znaleźć można w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, zgodnie z którą jest wartością nieruchomości, ustalaną przez bank hipoteczny na podstawie ekspertyzy.

Zaznaczyć jednak należy, że ekspertyzę tę wykonują zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminami banki, lub inne podmioty na zlecenie banku, w których w szczególności wymieniony jest rzeczoznawca majątkowy. 

Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą uprawnioną do określenia wartości nieruchomości w oparciu o podane przez zleceniodawcę czynniki. Wartość ta, mająca znamiona pewnych założeń i przyjęcia parametrów zgodnie z wolą inwestora nazywana jest właśnie wartością nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora i nie jest tożsama z wartością rynkową nieruchomości.

Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Zagadnienie to dotyczy wyceny nieruchomości na cele podatkowe, związane z uwzględnieniem nieruchomości jako inwestycji oraz z uwzględnieniem nieruchomosci jako środka trwałego podlegającego amortyzacji.

Pamiętaj, że niejednokrotnie usługi rzeczoznawcy majątkowego mogą okazać się kluczowe. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości czy ekspertyza lub opracowanie dotyczące konkretnego zagadnienia mogą okazać się niezbędne jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku nieruchomości. Współpracuj tylko z najlepszymi, uprawnionymi specjalistami rynku nieruchomości. Postaw na rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o wycenie nieruchomości sprawdź inne artykuły tutaj.

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny lub odpowiedniej ekspertyzy, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania, złap nas na mediach społecznościowych i porozmawiajmy razem o wycenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.